Ładuję

Regulamin

REGULAMIN PORTALU  AFISZ   I. Postanowienia ogólne   1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), POR-POL. z o.o. z siedzibą: Solidarnosci 53/7, 03-402  Warszawa, zwane dalej Usługodawcą wprowadza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.   2. Postanowienia Regulaminu określają zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług informacyjnych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie http://afisz.net.pl     II. Definicje   1. Serwis Informacyjny – usługa polegająca na zautomatyzowanym przekazywaniu przy pomocy infrastruktury informatycznej informacji na żądanie o wynikach badań laboratoryjnych wykonanych dla Użytkownika. Informacja o wynikach badań przekazywana jest w postaci Elektronicznego Obrazu Wyniku. Żądania oraz odbiór informacji z Serwisu Informacyjnego odbywają się przy pomocy przeglądarki internetowej w kanale służącym do przekazywania informacji szyfrowanej.   2. Użytkownik – Firma, Osoba prywatna  który poświadczył Deklarację Użytkownika Serwisu dla Poligrafii   3. Uwierzytelnienie - podanie imienia oraz nazwiska, numeru identyfikacyjnego Użytkownika oraz hasła podczas wykonywania procedury logowania użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, na stronie internetowej http://afisz.net.pl   4. Deklaracja Użytkownika – dokument o nazwie Deklaracja Użytkownika Serwisu Informacyjnego , w którym Użytkownik poświadcza zapoznanie się z zasadami korzystania z Serwisu Informacyjnego a także udostępnia Usługodawcy następujące swoje dane : imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i/lub adres poczty elektronicznej oraz wyraża zgodę na wysłanie haseł logowania na wskazany numer telefonu i/lub wskazane konto poczty elektronicznej .   5. Firma –Profil Firmowy  korzystający z usług portalu przez Usługodawcę na podstawie, identyfikowany przez nazwę firmy oraz adres.   6. Profi Prywatny   – osoba korzystająca z usług portalu przez Usługodawcę na podstawie, identyfikowany przez imię, nazwisko.     III. Warunki świadczenia usługi   1. Korzystanie z Serwisu Informacyjnego odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Serwisu Informacyjnego dla Kontraktowych Usługobiorców.   2. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu Informacyjnego z ograniczeniami o których mowa w pkt. 3.   3. W przypadkach związanych z bezpieczeństwem informacji oraz stanem infrastruktury technicznej do przetwarzania informacji Usługodawca może ograniczyć dostęp do Serwisu Informacyjnego.   4. Usługodawca może zakończyć świadczenie usług drogą elektroniczną powiadamiając o tym Usługobiorców z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Za skuteczny sposób powiadomienia przyjmuje się opublikowanie stosownego komunikatu na stronie logowania Serwisu Informacyjnego.   5. Dostęp do Serwisu Informacyjnego dla upoważnionych przez Usługobiorcę Użytkowników jest bezpłatny.   6. Hasła logowania dla Użytkowników są generowane bez udziału osób fizycznych i są im przekazywane za pośrednictwem wiadomości SMS lub listów elektronicznych na wskazane numery telefonów i/lub adresy poczty elektronicznej.   7. Hasło logowania składa się z co najmniej 8 znaków będących małymi lub dużymi literami alfabetu łacińskiego (bez polskich liter) lub cyframi.   8. Hasła logowania powinny być zmieniane okresowo zgodnie z obowiązującym prawem.   9. Użytkownik jest zobowiązany do zmiany hasła po otrzymaniu nowego hasła drogą elektroniczną.   10. Usługodawca nie ma możliwości odzyskania utraconego (np. przez zapomnienie) hasła Użytkownika. W przypadku utracenia hasła Użytkownik musi zgłosić wniosek o ponowne wygenerowanie hasła. Wniosek zgłaszany jest poprzez wysłanie wiadomości SMS lub listu elektronicznego z telefonu lub konta poczty elektronicznej, które zostały zapisane w Deklaracji Użytkownika.   11. Usługodawca w żadnym przypadku nie może żądać od Użytkownika jego hasła logowania.   12. Usługodawca deklaruje, że numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Użytkowników będą należycie chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.   13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu Informacyjnego.   14. Usługodawca nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za zakłócenia działania infrastruktury informatycznej Usługobiorcy.   15. Usługodawca w żadnym przypadku nie podejmuje działań związanych z naprawą, przystosowaniem, dopasowaniem infrastruktury informatycznej Usługobiorcy w celu umożliwienia korzystania z Serwisu Informacyjnego.   16. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki niemożności uzyskania przez Usługobiorcę informacji od Serwisu Informacyjnego.   17. Użytkownik pobierający Elektroniczny Obraz Wyniku jest odpowiedzialny za kontrolę dostępu do informacji w nim zawartych.   18. Usługobiorca zobowiązuje się do Powoływania i Odwoływania Użytkowników. Powołanie Użytkownika jest tożsame z udzieleniem mu prawa do korzystania z informacji na żądanie udostępnianej przez Serwis Informacyjny. Odwołanie Użytkownika jest tożsame z cofnięciem mu prawa do korzystanie z informacji udostępnianej przez Serwis Informacyjny.   19. Użytkownik nie wprowadza żadnych treści do Serwisu Informacyjnego.   20. Użytkownik zgłasza reklamacje pocztą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany stronach Serwisu Informacyjnego przekazując swój Numer Identyfikacyjny Użytkownika, imię, nazwisko a także precyzyjny opis zdarzenia.   27. Użytkownik sprawuje kontrolę nad informacją, jaką uzyskał za pośrednictwem Serwisu Informacyjnego zgodnie z obowiązującym prawem.   28. Użytkownik może zrezygnować z dostępu do Serwisu Informacyjnego składając dokument Rezygnacja Użytkownika Serwisu Informacyjnego, którego wzór określono w załączniku nr 2. Regulamin Serwisu Informacyjnego dla Użytkowników prowadzonego przez POR-POL Sp. z o.o.